Yellowtail scad

Yellow Tail

Common name/sYellowtail scad
Scientific nameTrachurus novaezelandiae
Minimum legal sizeno minimum
Bag limit40