Mua giấy phép câu bắt thủy sản

Nếu muốn thử câu bắt cá, bắt thủy sản có vỏ, bắt tôm hùm đất (yabbies), tôm hùm gai, nhím biển và nhiều thứ khác, quý vị cần phải mua giấy phép câu bắt thủy sản giải trí. Giấy phép này chỉ dành riêng cho quý vị. Quý vị không được phép đưa giấy phép cho người khác sử dụng. Quý vị không cần có giấy phép câu bắt thủy sản nếu quý vị:

 • dưới 18 tuổi hoặc trên 70 tuổi
 • có Victorian Seniors Card
 • có Pensioner Concession Card với các mã (DSP), (DSP Blind), (AGE), (AGE Blind) hoặc (CAR)
 • xác định là Thổ dân hoặc dân đảo Torres Strait

Quý vị vẫn cần giấy phép nếu quý vị có:

 • HealthCare Card
 • tiền trợ cấp Parenting Payment Single (PPS)
 • Thẻ tiền trợ cấp Newstart
 • Thẻ Giảm giá Doanh nghiệp dành cho Người cao niên

Quý vị có thể mua bốn loại giấy phép câu bắt thủy sản giải trí. Quý vị mua giấy phép loại nào sẽ tùy thuộc vào mức độ quý vị muốn câu bắt thủy sản thường xuyên như thế nào.
Quý vị có thể mua giấy phép có thời hạn:

 • 3 ngày
 • 28 ngày
 • 1 năm
 • 3 năm

Lệ phí giấy phép thay đổi mỗi năm.

Quý vị có thể mua giấy phép công nghệ kỹ thuật số trực tuyến, tới cửa tiệm bán thiết bị câu bắt thủy sản hoặc đến văn phòng Victorian Fisheries Authority.

Nếu bị mất giấy phép, quý vị có thể gửi email về rec.licensing@vfa.vic.gov.au để yêu cầu cấp giấy phép mới. Nhớ ghi tên, địa chỉ và số điện thoại của quý vị trong email.

Xem video này nếu quý vị muốn được trợ giúp thêm.

https://www.youtube.com

Quý vị có thể bị phạt nếu đi câu bắt thủy sản ở Victoria mà không có giấy phép