Cua nhện bao gồm cua nhện khổng lồ

Tên khoa học: Family majidae.

Kích thước hợp pháp tối thiểu: không tối thiểu.

Giới hạn túi đựng (ở ngoài khu vực bị hạn chế): tổng cộng 15 con cua nhện đối với một hoặc nhiều loài.

Khu vực cấm:

  • Quý vị không được phép bắt cua ở những chỗ nước sâu chưa tới 2 m (vùng gian triều) ở Port Phillip Bay
    (xem trang 44–45).
  • Quý vị không được phép bắt cua tại Công viên Quốc gia và Khu bảo tồn Hải dương (xem trang 42)

Ghi chú:

  • Giới hạn túi đựng là số lượng cua tối đa quý vị có thể bắt và sở hữu tại, trên hoặc cạnh bất kỳ vùng nước nào của Victoria vào bất kỳ ngày nào. (tức là quý vị không được phép bắt 15 con cua, đem về xe, và quay trở lại bắt thêm 15 con nữa trong cùng ngày).
  • Bắt cua cho người khác cũng bị tính vào mức giới hạn túi đựng của quý vị
  • Chỉ sử dụng ngư cụ hợp pháp. Không được phép bắt cua bằng lưới nâng có đầu mở (lift net) và lưới kiểu nhà hát con sò (opera house net).

Các cách bắt cua

Ở bên ngoài các khu vực bị hạn chế, chỉ được phép bắt cua ở vùng biển bằng các cách thức này:
  • bằng tay
  • bằng tối đa 2 bẫy mồi (xem trang 37)
  • bằng tối đa 2 lưới quai (hoop net) (thời gian cấm lưới quai từ ngày 15 tháng 9 tới 15 tháng 11 hàng năm.Trong thời gian này, chỉ được phép sử dụng lưới quai ở Vịnh Port Phillip, Western Port Bay, Gippsland Lakes và bất kỳ lạch nào khác).
Số lượng, kích thước và hình dạng thiết bị được sử dụng là điều quan trọng. Chỉ sử dụng ngư cụ hợp pháp. Không được phép bắt cua bằng lưới nâng (lift net) mở trên đầu và lưới kiểu nhà hát con sò (opera house net).
Những con cua không giữ lại phải thả trở lại xuống nước ngay lập tức, càng ít bị thương tích hoặc hư hạicàng tốt. Vất mồi không sử dụng vào thùng rác. Vất mồi (xuống nước hoặc trên đất) là xả rác, sẽ bị phạt.
Xem trang 85 để biết giải thích về mức giới hạn túi đựng nếu quý vị câu bắt thủy sản theo nhóm.